Gints Turlajs. Publikācijas “Kapitālā”

Kapitāls. Replika. Industriālā politika. Marts, 2012. (pdf, 3,94MB)

Kapitāls. Replika. Cikliskums. Aprīlis, 2012. (pdf, 2,78MB)

Kapitāls. Replika. Māstrihtas kritēriji, nodokļi. Maijs, 2012. (pdf, 7,41MB)

Kapitāls. Replika. Publiskie iepirkumi. Novembris, 2012. (pdf, 521KB)

Kapitāls. Klasteri. Novembris, 2012. (jpg, 1,44MB)

Kapitāls. Replika. Automātiskie stabilizatori. Februāris, 2013. (pdf, 559KB)

LEA 4. konference “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” 2013. gada 24. aprīlī.

logo4. asociācijas ikgadējā starptautiskā konference “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” notiks Rīgā, 2013. gada 24. aprīlī.

Konferencē tiks izveidota Jauno pētnieku sekcija. Labākie jaunie pētnieki tiks prēmēti.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Pieteikšanās konferencei ir līdz 2013. gada 20. martam. Lūdzam atsūtīt savas uzstāšanās tēzes Word formātā līdz 400 vārdiem.

Sākotnējā informācija: latviešu valodā un angļu valodā.

Izaugsme vai attīstība? Kas mums vajadzīgs?


25. novembrī Latvijas avīzē raksts “Izaugsme vai attīstība? Kas mums vajadzīgs?”

Kārļa Baloža grāmatas

LATVIJAS IZVEIDOŠANA (Individuālā un sociālā Latvija), K. Balodis -1919

LATVIJAS SAIMNIECĪBA PIE SPĒJĪGAS UN PIE NESPĒJĪGAS VALDĪBAS, K. Balodis -1928

Lekcija-diskusija 10. novembrī [papildināts ar ierakstu]

Sestdien, 10. novembrī pulksten 10.40 Banku augstskolā K.Valdemāra ielā 141, 204. auditorijā notiks publiska lekcija – diskusija, kuras ierosme nāk no izdevniecības „Zvaigzne” 2010. gadā izdotās angļu autoru R.Vilkinsona un K.Pikitas grāmatā „Līmeņrādis” iztirzātajām problēmām – ekonomikas izaugsmes saistību ar sociālo un cita veida nevienlīdzību, un ļaunumu, ko tas nodara sabiedrībai.

Lekcijas daļā ar saviem skatījumiem uz minētajām problēmām uzstāsies ekonomists Jānis Ošlejs, kinorežisore Vija Beinerte un ekonomists Ivars Brīvers. Tam sekojošā diskusijā paredzēts skart arī tādus jautājumus, kā nevienlīdzības samazināšanas ceļi, stingrā stāvokļa (steady-state) ekonomika kā nākotnes ekonomikas modelis, globalizācija un lokalizācija.

Pasākuma orientējošais beigu laiks – 12.10.

Pielikumā H. Daly raksts, kas varētu raisīt interesi šīs diskusijas kontekstā.

Lekcijas audioieraksts

Lekcija – diskusija „Kārlis Balodis – izcilais latviešu ekonomists”

Jāņa Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgās attīstības biedrība sadarbībā ar Latvijas Ekonomistu asociāciju rīko
publisku lekciju – diskusiju

Kārlis Balodis – izcilais latviešu ekonomists”.


Diskusija notiks 13. novembrī pulksten 17.30 (ierašanās no 17.00)

Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19,

„Open” auditorijā pirmajā stāvā pa kreisi no centrālās ieejas.

Pasākumu ar stāstījumiem par K.Balodi ievadīs vairāku grāmatu par K.Balodi autors, Ventspils Augstskolas vadošais pētnieks, Dr.hab.sc.ing. Manfreds Šneps-Šnepe, un Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs, Banku augstskolas profesors un Ventspils Augstskolas asociētais profesors, Dr.oec. Ivars Brīvers.

Lai gan ir pagājuši vairāk kā astoņdesmit gadi kopš Kārļa Baloža nāves, daudz kas no viņa rakstītā ir pārsteidzoši aktuāls arī šodienas Latvijā. Tāpēc pasākuma otrās daļas diskusija skars ne tik daudz pagātni, kā tagadni un nākotni. Pasākumā tiek aicināti piedalīties visi Latvijas patrioti, kas interesējas par ekonomiku, un kam rūp Latvijas un latviešu tautas nākotne.

Diskusijas orientējošs beigu laiks – 19.00.

Latvijas sociālās tirgus ekonomikas institūts rosina ekonomistus diskusijai

2012.gada 3.jūlijā KDS birojā notika Latvijas Sociālās Tirgus  Ekonomikas Institūta /LSTEI/ rīkota diskusija par ekonomiskām aktualitātēm Latvijā.

Diskusijas dalībnieki no kr. Rīgas Stradiņa universitātes asoc. prof. Lolita Vilka, Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes priekšsēdētājs prof., Dr. Ivars Brīvers un KDS valdes priekšsēdētāja asoc. prof., Dr. Māra V. Zilgalve.

Diskusijā piedalījās uzaicinātie viesi: Latvijas Ekonomistu Asociācijas  priekšsēdētājs prof.,Dr.Ivars Brīvers, Rīgas Stradiņa universitātes asoc.prof.,Dr.Lolita Vilka, Dr.oec.Gunārs Vaskis, Latvijas Universitātes mācībspēks Egīls Fortiņš, finansists Anrijs Aumalis. Institūtu pārstāvēja direktors Armands Agrums un valdes locekļi asoc.prof.Ilmārs Lešinskis, Maija Stefane un Ingvars Vijups, kā arī uzņēmēji Aivars Grigulis un Edgars Razgaila.

Pēc KDS valdes priekšsēdētājas Māras V.Zilgalves apsveikuma uzrunas Institūta direktors A.Agrums aicināja neformālā gaisotnē dalīties uzskatos, ko katrs diskusijas dalībnieks šodien izvirzītu par mūsu valsts ekonomisko prioritāti.

Klātesošie bija vienisprātis, ka vispirms būtu jāveido ekonomistu komandu, kas veiktu diagnosticēšanu par ekonomisko situāciju Latvijā. Tas ir sākums Institūta darbībai, kas dotu pamatu izprast sociālās tirgus ekonomikas modeļa piemērošanas īpatnības Latvijas apstākļiem.

Diskusijas laikā no kr. A. Agrums, E. Fortiņš, M. Stefane un I. Lešinskis.

Diskusijā tika pārrunātas bezdarba, nodarbinātības un nodarbināmības problēmas. Īpaši darba atrašana aktuāla jauniešiem. Tai pat laikā vērojama tendence, ka jaunieši ne vienmēr ir profesionāli sagatavoti un psiholoģiski nobrieduši stabilām un ilgstošām darba attiecībām.

Klātesošie uzņēmēji izteica viedokli, ka valsts ekonomikas attīstība nebūtu mērāma, kā vienu no vadošajiem faktoriem izvirzot eksportu. Iekšējais tirgus ir svarīgs savas valsts iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

Izskanēja viedokļi par kardinālu Latvijas ekonomiskās paradigmas maiņu. Valsts ekonomiskā augšupeja būs iespējama, ja valsts izpildvaras priekšā būs līderis un komanda, kura ar taisnīgu nodokļu pārdali un citiem instrumentiem noteiktāk rīkosies esošajos krīzes apstākļos, lai aizsargātu Latvijas lielākās iedzīvotāju daļas intereses un dzīves labklājību.

Diskusijas dalībnieki no kr. KDS valdes priekšsēdētāja Māra V.Zilgalve, LSTE Institūta direktors Armands Agrums, LU lektors Egīls Fortiņš, Institūta valdes locekļi Maija Stefane, asoc.prof.IlmārsLešinskis un Ingvars Vijups.

Diskusijas laikā izskanēja vēl daudzi citi vērtīgi priekšlikumi un arī viens no tiem veidot kādā no Latvijas reģionālajām pilsētām
pilotprojektu.

Institūta valde pateicas visiem ekonomikas ekspertiem, diskusijas dalībniekiem un īpaši Latvijas Ekonomistu Asociācijai par ieinteresētību un vēlmi turpināt kopīgu sadarbību.

Konferences materiāli

2012. gada 13. aprīļa 3. ikgadējās starptautiskās LEA konferences “Ekonomikas attīstības alternatīvie ceļi” dalībnieku prezentācijas.

Gints Turlajs “Industrial policy 3.0“, (pdf, 268 KB)

Agita Līviņa “Otro māju ilgtspējas nozīme vietas attīstībā un tūrisma nozarē“, (pdf, 1,9 MB)

Sandra Gusta “Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums būvniecības publisko iepirkumu konkursos kā ilgtspējīgas attīstības nosacījums“, (pdf, 164,1 KB)

Ilona Dubra “Cilvēkkapitāla, sadarbība ar universitātēm, kultūras, tirgus orientācijas, P&A, valsts politikas ietekme uz inovāciju izveidošanu “, (pdf, 1,1 MB)

Natālija Cudečka-Puriņa “Evaluation of Economic instruments for involvement of individuals in Regional waste management system“, (pdf, 507,1 KB)

Iluta Bērziņa “Latvijas Nacionālo parku (NP) atbalstīta tūrisma ekonomiskie ieguvumi“, (pdf, 1,5 MB)

Ieva Bruksle “Cenu veidošanas specifika Latvijas uzņēmējdarbības vidē“, (pdf, 543,8 KB)

Aigars Plotkāns “Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls.“, (pdf, 31,8 KB)

Dainis Zelmenis “Valsts loma tirgus ekonomikā: mūsdienu teorija un prakse“, (pdf, 154,2 KB)

Santa Babauska “Veselības aprūpes nozares uzņēmumu konkurētspēja un to noteicošie rādītāji“, (pdf, 964,2 KB)

Andrejs Zlobins “Monetārā sistēma stacionāra stāvokļa ekonomikā“, (pdf, 396,8 KB)

Ivars Brīvers “Manipulācijas ar skaitļiem par Latvijas ekonomiku un tās patiesais stāvoklis“, (pdf, 231,7 KB)

I. Brīvera prezentācija KDS konferencē 14. aprīlī “Celso Monteiro Furtado: Global Capitalism and Independence of National States“, (pdf, 271,5 KB)

3. ikgadējās starptautiskās konferences programma

3. ikgadējā starptautiskā konference

Ekonomikas attīstības alternatīvie ceļi”

Konferences programma

LEA mājaslapā būs pieejama arī konferences videotiešraide.

Konferences ielūgums un programma

Detalizēta informācija par LEA konferenci būs 3. aprīlī.

Programma