LEA ikgadejā konference

LEA ikgadēja konference

2015.gada 8.majis

Prezentācijas

Aigars Plotkāns. Radošā ekonomika Latvijā.

Andrejs Jēkabsons.  Latvijas Banku nozare 2004.-2013.g.

Julija Melnikova. Jelena Zaščerinska.  Integration of Enterpreneurship into Education Sciences in the Baltic States.

Ieva Bruksle. Cenu veidošanas procesu vadība mūsdienu mainīgajā biznesa vidē..

Tamāra Grizāne. Tūrisma uzņēmejdarbības vide īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

LEA konferences materiāli

2014. gada 4. aprīlī Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Biznesa augstskolu „Turība” rīkoja Kārļa Baloža 150 gadu jubilejai veltīto konferenci “Ekonomikas zinātnes loma sociālās vides veidošanā un uzņēmējdarbībā”. Šeit pieejamas dalībnieku prezentācijas:

I. Bruksle “Cena kā ekonomiska kategorija“, (pdf, 230 KB)

I. Dovladbekova “Vai Latvijā ir beigusies ekonomiskā krīze? Latvijas iedzīvotāju viedokļa analīze.”, (pdf, 578 KB)

S. Gusta “Traģēdija Zolitūdē – Ekonomikas mācību stunda mūsdienu sabiedrībai“, (pdf, 1,11 MB)

A. Līviņa “Vai vasaras skolas organizēšana sniedz labumu augstskolai, reģionam“, (pdf, 160 KB)

I. Prūsis “Sociālisms – cilvēces nākotnes perspektīva“, (pdf, 143 KB)

A. Šarova “Gaujas NP klastera tūrisma uzņēmumu inovācijas izvērtējums, SKI Vidzeme piemērs“, (pdf, 11,9 MB)

J. Sliece “Esošās ekonomikas paradigmas pamatproblēmas un to saistība ar morāli un ilgtspējīgas attīstības jēdzienu“, (pdf, 421 KB)

M. Šneps-Šnepe “Uz 20. gadsimtu atskatoties: no Kārļa Baloža līdz Lindonam Larušam“, (pdf, 309 KB)

V. Zariņa “Uzņēmējdarbības vide Latvijā un sievietes loma tajā“, (pdf, 260 KB)

D. Zelmenis “Latvijas valsts ekonomiskā politika Zolitūdes traģēdijas kontekstā“, (pdf, 125 KB)

R. Zvirgzdiņa “Valsts tautsaimniecības izaugsme – piensaimniecību darbības intensifikācijas sociāli ekonomiskais, politiskais un ekoloģiskais ietvars“, (pdf, 502 KB)

LEA 4. konferences materiāli

2013. gada 24. aprīļa 4. ikgadējās LEA konferences “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” dalībnieku prezentācijas:

I. Bruksle “Cenu veidošana novitātes mainīgajā globālajā vidē“, (pdf, 283 KB)

N. Cudečka-Puriņa “Economic assessment of household waste collection transportation risks“, (pdf, 424 KB)

I. Dubra “Baltijas valstu inovāciju sektors un to ietekmējošie faktori“, (pdf, 215 KB)

A. Plotkāns “Latvija un ‘’zaļā ekonomika’’”, (pdf, 78 KB)

A. Valdemars “Ekoloģisku transporta līdzekļu iegādes veicināšanas programmas ietekme uz Latvijas ekonomiku un vidi“, (ppsx, 1,1 MB)

G. Vilnīte “Kūrorta ietekme uz ekonomiku. Ķemeru piemērs“, (pdf, 3,2 MB)

G. Turlajs “Global business competitiveness and information technologies

C. Sanne “Stepping down an upward escalator

I. Brīvers “Local Economies – Small is Beautiful, Effective (and efficient) and Sustainable“, (pdf, 453 KB)

S. Babauska “The Role of Intangible Assets in Private Health Care Companies“, (pdf, 235 KB)

Konferences materiāli

2012. gada 13. aprīļa 3. ikgadējās starptautiskās LEA konferences “Ekonomikas attīstības alternatīvie ceļi” dalībnieku prezentācijas.

Gints Turlajs “Industrial policy 3.0“, (pdf, 268 KB)

Agita Līviņa “Otro māju ilgtspējas nozīme vietas attīstībā un tūrisma nozarē“, (pdf, 1,9 MB)

Sandra Gusta “Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums būvniecības publisko iepirkumu konkursos kā ilgtspējīgas attīstības nosacījums“, (pdf, 164,1 KB)

Ilona Dubra “Cilvēkkapitāla, sadarbība ar universitātēm, kultūras, tirgus orientācijas, P&A, valsts politikas ietekme uz inovāciju izveidošanu “, (pdf, 1,1 MB)

Natālija Cudečka-Puriņa “Evaluation of Economic instruments for involvement of individuals in Regional waste management system“, (pdf, 507,1 KB)

Iluta Bērziņa “Latvijas Nacionālo parku (NP) atbalstīta tūrisma ekonomiskie ieguvumi“, (pdf, 1,5 MB)

Ieva Bruksle “Cenu veidošanas specifika Latvijas uzņēmējdarbības vidē“, (pdf, 543,8 KB)

Aigars Plotkāns “Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls.“, (pdf, 31,8 KB)

Dainis Zelmenis “Valsts loma tirgus ekonomikā: mūsdienu teorija un prakse“, (pdf, 154,2 KB)

Santa Babauska “Veselības aprūpes nozares uzņēmumu konkurētspēja un to noteicošie rādītāji“, (pdf, 964,2 KB)

Andrejs Zlobins “Monetārā sistēma stacionāra stāvokļa ekonomikā“, (pdf, 396,8 KB)

Ivars Brīvers “Manipulācijas ar skaitļiem par Latvijas ekonomiku un tās patiesais stāvoklis“, (pdf, 231,7 KB)

I. Brīvera prezentācija KDS konferencē 14. aprīlī “Celso Monteiro Furtado: Global Capitalism and Independence of National States“, (pdf, 271,5 KB)

19. janvāra diskusijas materiāli

19. janvārī notikušās diskusijas “Konkurētspēja – kas tas ir un kur ir Latvija?” prezentācija atrodama zemāk.

Prezentacija 19 jan LEA un LJZA vai http://www.slideshare.net/gintst/on-competitveness-gints-turlajs

Lekcijas videoieraksts:

1. daļa: http://www.youtube.com/watch?v=0ipxtirulxw
2. daļa: http://www.youtube.com/watch?v=1oFfXfmFN0o

10. novembra diskusijas materiāli

Ivars Brīvers, XXI gadsimts – vai notiek ekonomikas paradigmas maiņa?

21. oktobra diskusijas prezentācijas.

21. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē LEA aktivitāšu ietvaros notika publiskā lekcija. Zemāk pievienotas diskusijas prezentācijas.

Ivars Brīvers “Par liberālismu”

Dainis Zelmenis

Konferences materiāli

Turpinājumā būs 2011. gada 4. un 5. marta konferences dalībnieku prezentācijas.

LEA “Society, Environment and Sustainability of Business” (ppt, 124.5 KB)

Ieva Nartiša “Stratēģiski veidota partnerība” (pdf, 613.2 KB)

Inga Šīna “Rietumu bankas labdarības fonds” (ppt, 581.0 KB)

Dzintra Atstāja “Vides un ilgtspējīgas attīstības izglītība Latvijā” (pdf, 1.0 MB)

Kristina Jociute “Global Human Green Being: should be taken conscious action” (abstract, pdf, 36.8 KB)

Global Human Green Being: should be taken conscious action!” (presentation, pdf, 1.3 MB)

Jānis Brizga “Sustainable consumption – main driving forces and instruments” (pdf, 843.1 KB)

Andrejs Jakobsons “2008-2010 in Latvia: some macroeconomic issues revisited” (ppt, 245.0 KB)

Sandra Gusta un Valērijs Skribāns “Būvniecība kā vides ilgtspējīgas attīstības un saglabāšanas nosacījums” (pdf, 834.7 KB)

Raita Karnīte “Society, Environment and Sustainability of Business” (ppt, 503.5 KB)

Ilona Dubra “OECD innovation strategy content analysis and implementation opportunities” (ppt, 603.5 KB)

Harald Hagemann “Capitalist Development, Innovations, Business Cycles and Unemployment: Joseph Alois Schumpeter and Emil Hans Lederer” (ppt, 693.0 KB)

Ivars Brīvers “Is there a universal Management science and universal Economics in the World?” (ppt, 1.1 MB)

Ieva Bruksle “Izaugsme un cenu mainības īpatnības Latvijā” (ppt, 977.5 KB)

Margarita Dunska “Finanšu un ekonomisko krīžu mijiedarbība” (ppt, 1.4 MB)

Inese Dāvidsone “Kas regulē sabiedrības attīstības tempu – nauda vai labklājība?” (pps, 70.0 KB)

4. februāra diskusijas materiāli

Kristapa Lešinska prezentācija “Notikumi pēc II Pasaules kara: jaunas pieejas starptautiskās tirdzniecības principu meklējumos”

LEAdiskusija-040211

Ivara Brīvera prezentācija “Klasiskās un modernās tirdzniecības teorijas mūsdienu ekonomiski integrētajā pasaulē”

LEA-04-02-2011

Pēc diskusijas “Inovācijas un nākotne” 8. decembrī.

Annas Ābeltiņas prezentācija ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN INOVĀCIJA