Nolikums par biedru iestāšanos Latvijas Ekonomistu asociācijā, izstāšanos un izslēgšanu, un par biedra maksām

 1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura profesionāli darbojas ekonomikas jomā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu (skat. pielikumu).
 2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

 4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

 5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

  1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

  3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

  4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

 6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija izslēdzamajam biedram jāpaziņo rakstveidā vai uz izslēdzamā biedra e-pasta adresi piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 7. Biedrības biedri maksā iestāšanās naudu un biedra naudu. Iestāšanās naudas un biedra naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka valde. 2009. gadā iestāšanās nauda ir noteikta 5 lati, nestrādājošiem pensionāriem – 2 lati. 2009. gadā biedra nauda ir noteikta 10 lati gadā. Par kārtējo gadu biedra nauda ir jāsamaksā līdz 1. martam, jaunuzņemtajiem biedriem – kopā ar iestāšanās maksu.

 

Nolikums apstiprināts valdes sēdē Rīgā, 2009.gada 27. februārī.

Biedrības biedri maksā biedra naudu. Iestāšanās biedra naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka valde. 2023. gadā biedra nauda ir noteikta 20 EUR gadā. Par kārtējo gadu biedra nauda ir jāsamaksā līdz 1. martam

LEA ir atverts konts Swedbankā
Konta numurs: LV77 HABA 0551 0350 853 74
Latvijas Ekonomistu asociācijas reg. nr.40008136577